Regulamin – kumoterki

 

REGULAMIN „KUMOTEREK” i „PARADY GAZDOWSKIEJ”

 1. Nazwą „Parada Gazdowska” określany jest cykl imprez obejmujących oceniane przez jury przejazdy paradne zaprzęgów konnych oraz przejazdy na czas w dyscyplinach kumoterki, skiring i ski-skiring. Podczas przejazdów paradnych oceniane są konie (dobór, utrzymanie, ułożenie, kondycja, rasa); uprząż; sanie lub kumoterki (styl, rodzaj, wykonanie) oraz powożący (ubiór, postawa, sposób powożenia).
 2. W imprezie może brać udział uczestnik, który zapisze się na listę startową do danej konkurencji, podając imię i nazwisko swoje oraz współuczestnika, a także imię konia. Każdy koń otrzyma numer startowy, który będzie ważny w kumoterkach, skiringu i ski-skiringu we wszystkich imprezach (Biały Dunajec, Szaflary, Ludźmierz, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Zakopane). W razie utraty numeru startowego należy skontaktować się z koordynatorem Parady Gazdowskiej lub z Biurem Organizatora w czasie Parady. Do przejazdów paradnych odrębne zestawy numerów będzie przyznawał każdorazowo organizator danej imprezy.
 3. Zapisów na listę startową można dokonać u koordynatora zawodów (mailowo lub telefonicznie) oraz na miejscu imprezy na godzinę przed rozpoczęciem.
 4. Małoletni oraz młodzież do 18 roku mogą brać udział jedynie w przejeździe paradnym w „Paradzie Gazdowskiej”. Dopuszcza się również poza konkursem po zakończeniu wszystkich przejazdów zaliczanych do punktacji przejazd uczestników w wieku 14 -18 lat w kategorii ski-skiring i/lub kumoterek. Wymagane jest pisemne zezwolenie podpisane przez obojga rodziców oraz ubezpieczenie OC.
 5. Kumoska może startować z chwilą ukończenia 18 roku życia.
 6. Uczestnicy winni mieć przy sobie Dowód Osobisty.
 7. Każdy powożący uczestnik biorący udział w: paradach, kumoterkach, skiringu lub ski-skiringu musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.
 8. Jeden zespół może startować w czasie jednej imprezy w trzech konkurencjach w dowolnej kolejności. Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub powożącym.
 9. Uczestnicy: jeźdźcy, narciarze, powożący i kumoski, obowiązani są startować tylko w strojach góralskich. Ze względu na dbałość o tradycję, uczestnicy bez stroju góralskiego nie będą dopuszczeni do imprezy, dopuszczane są stroje innych regionów dla uczestników spoza Podhala. Obowiązują tradycyjne kumoterki drewniane. Kumoterki metalowe nie zostaną dopuszczone.
 10. Uczestnikowi w czasie jazdy wolno w ograniczonym zakresie używać bata i palcatu, jednak batem tym może operować tylko osoba prowadząca konia lub zaprzęg, a nie osoba towarzysząca. Nadużywanie bata/palcata może skutkować dyskwalifikacją.
 11. W przypadku doprowadzenia konia na start, osoba towarzysząca nie może posiadać przy sobie bata, jak też go używać. Za nadmierne używanie bata będzie publiczna nagana lub niedopuszczenie uczestnika do kolejnej imprezy. Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje dyskwalifikacje. Po dyskwalifikacji uczestnik nie ma powtórnego startu.
 12. Poprawnego przejazdu wyznaczoną trasą będą pilnować sędziowie – nieprawidłowy przebieg tzw. „wyłamanie”, będą sygnalizować czerwoną chorągiewką.
 13. Start odbywa się z pozycji stój, tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie przednimi nogami miedzy pierwszą a drugą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał sędziego uczestnik dostaje prawo do startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej niż 120 sekund. Pole startowe (między pierwszą a drugą linią) ma długość 5m.
 14. Trzykrotne nieposłuszeństwo przy starcie powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji.
 15. Do uczestnictwa w imprezie kategorycznie nie będą dopuszczone osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 16. Dla dobra zawodników oraz ze względu na wysoką rangę imprezy kulturalnej „Parada Gazdowska” powinien być wprowadzony elektroniczny pomiar czasu.
 17. W kumoterkach startuje kumoter z kumoską (przebierańcy nie będą klasyfikowani).
 18. Uczestnik może wnosić pisemny protest do Komisji Sędziowskiej przed rozdaniem nagród (wpłata 50 zł).
 19. Za prawidłowe przeprowadzenie imprezy odpowiedzialny jest Sędzia Główny.

Regulamin Widza Kumoterek

 1. Widzowie przebywający na terenie odbywającej się imprezy plenerowej Parada Gazdowska są  zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Widzowie mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służbowych służb mundurowych w tym: policji, straży gminnej, strażaków OSP i pracowników firmy ochroniarskiej.
 3. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą przebywać w wyznaczonych strefach, a zarazem przebywać w odległości bezpiecznej z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 4. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą zwracać szczególną uwagę na małoletnie dzieci i przebywające na terenie zwierzęta nieuczestniczące w ocenianych przejazdach.
 5. Zabrania się rzucania, ustawiania, rozsypywania przedmiotów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i koni.
 6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Organizator ma prawo interweniować siłami służb mundurowych.
 7. Widzowie będący poza wyznaczonym miejscem, przebywają na własną odpowiedzialność. Nie mają oni prawa do żadnych roszczeń wobec Organizatora, jak również do odszkodowania w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku.