Regulamin

REGULAMIN

 1. „Góralskiego Karnawału”

Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych,

Popisu Par Tanecznych, Konkursu Tańca Zbójnickiego

EDYCJA ON-LINE

Bukowina Tatrzańska, 11-14.02.2021 r.

Założeniem programowym Góralskiego Karnawału jest:

 • kultywowanie lokalnych tradycji w dziedzinie zwyczajów kolędniczych i tańców regionalnych istniejących na terenie Polski;
 • utrzymanie kulturowych kontaktów pomiędzy autentycznymi środowiskami folklorystycznymi w kraju;
 • przekazywanie piękna kolędniczych zwyczajów różnych regionów Polski jako ważnego elementu tradycji kultury ludowej.

I KONKURS GRUP KOLĘDNICZYCH

 1. W konkursie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z całej Polski, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.
 2. Grupy kolędnicze z poszczególnych województw muszą być typowane przez wojewódzkie lub regionalne ośrodki kultury w liczbie wyznaczonej przez organizatora. Grupy kolędnicze z województwa małopolskiego typowane są podczas przeglądów powiatowych lub rejonowych.

Komisje Artystyczne lokalnych przeglądów kolędniczych nie mogą kwalifikować grup spoza zasięgu terytorialnego, jakim objęty jest przegląd. Wyjątek stanowią grupy przyjęte z terenów, gdzie brak jest takich przeglądów. Grupy te mogą być kwalifikowane nadprogramowo i nie wliczane są do limitu grup kolędniczych przysługującemu danemu przeglądowi.

W przypadku jeżeli grupa nie może wziąć udziału na żadnym przeglądzie, zobowiązana jest przesłać celem kwalifikacji nagranie programu zgłoszonego do konkursu na wybranym nośniku (płyta DVD, pamięć przenośna lub podanie linku umożliwiającego obejrzenie całego widowiska za pośrednictwem Internetu) do dnia 27.01.2021 r. na adres Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej. Komisja powołana przez BCK dokona ich ostatecznej kwalifikacji.

 1. Prezentowany przez grupy program powinien odzwierciedlać tradycje kolędowania swojego regionu. W formule spotkań nie mieszczą się tzw. jasełka będące inscenizacją wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania.
 2. W konkursie powinny zaprezentować się grupy, które kultywują swoje lokalne i regionalne tradycje kolędnicze (tradycyjne grupy kolędnicze były nieliczne, więc ich liczebność nie powinna przekraczać 10 osób, z wyjątkiem Herodów – 12 osób oraz grup plenerowych, których liczebność nie powinna przekroczyć 20 osób). W skład grupy kolędniczej nie wlicza się towarzyszących muzyków.
 3. Czas występu poszczególnych grup będzie rygorystycznie przestrzegany i nie może przekroczyć 10 minut. Wyjątek stanowią Herody i Szopka Lalkowa – do 20 minut.
 4. Grupy winny występować we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadać rekwizyty z odpowiednich materiałów. Jeżeli grupie towarzyszy kapela lub pojedynczy instrumentalista to powinni prezentować grę na tradycyjnych instrumentach (z wyłączeniem akordeonu).
 5. W grupach kolędniczych, zgodnie z tradycją, muszą występować wyłącznie mężczyźni, dotyczy to również towarzyszących muzyk, które nie muszą występować w tzw. pełnym składzie.
 6. W konkursie biorą udział dorosłe grupy kolędnicze, od 18 lat.
 7. Oceny prezentowanych przez grupy programów dokona Jury – zgodnie z regulaminem. Jury może dokonać również wyboru najciekawszych postaci przeglądu oraz prezentowanych przez grupy najbardziej interesujących, autentycznych rekwizytów.
 8. Główne nagrody dla laureatów:
 • grand prix – Złoty Turoń (statuetka)
 • I miejsce – Złota Rozeta Góralska
 • II miejsce – Srebrna Rozeta Góralska
 • III miejsce – Brązowa Rozeta Góralska

Laureatom Konkursu przyznawane są także nagrody pieniężne.

II POPIS PAR TANECZNYCH

 1. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział osoby powyżej 16 lat.
 2. Tancerze biorący udział w popisie par tanecznych i w konkursie tańca zbójnickiego powinni wystąpić z towarzyszeniem własnych muzyk regionalnych. Zespoły towarzyszące mogą zaprezentować śpiew grupowy – jednak nie więcej niż po jednej zwrotce – na rozpoczęcie i zakończenie występu.
 3. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział:
 • członkowie zespołów regionalnych – do dwóch par z każdej kategorii wiekowej;
 • pary indywidualne nie będące członkami zespołów, po uzgodnieniu z organizatorem;
 1. Czas występowania pary tanecznej nie powinien przekroczyć 6 minut.
 2. Pary taneczne występują w jednej z trzech kategorii wiekowych:
 • I 16 – 21 lat
 • II 22 – 40 lat
 • III powyżej 40 lat

Kategoria wiekowa pary jest zależna od wieku partnera.

 1. W drugiej i trzeciej kategorii wiekowej od tancerzy oczekuje się wykonania co najmniej pięciu różnych kroków tanecznych.
 2. Ocena Jury nastąpi według następujących kryteriów:
 • stopień wydobycia charakterystycznej obyczajowości tanecznej
 • kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
 • technika tańca
 • strój regionalny
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Najlepsze pary taneczne otrzymają wyróżnienia i dyplomy. Wszystkie pary taneczne otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Przewiduje się również wyróżnienia i dyplomy dla najlepszych tancerek.
 2. Nie dopuszcza się występów poza konkursem; tancerz i tancerka nie mogą wystąpić w konkursie po raz drugi, w przeciwnym wypadku ich prezentacje nie będą sklasyfikowane.

III KONKURS TAŃCA ZBÓJNICKIEGO

 1. Konkurs ma na celu pokazanie jednego z najbardziej reprezentatywnych tańców regionów góralskich i różnic w jego interpretacji, wynikłych z tradycji poszczególnych subregionów.
 2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły w składzie nie większym niż 10 osób. Organizator zwraca uwagę na skład muzyki, w której tradycyjnie występowało 4 muzykantów. Wiek uczestników – powyżej 16 lat.
 3. Członkowie zespołów powinni występować w tradycyjnych strojach swojego regionu, a nie w tzw. kostiumach zbójnickich (czapki zbójnickie, kolorowe koszule, wysokie buty „oficerki” itp.)
 4. Właściciel ciupagi odpowiada za jej stan techniczny. Ewentualne szkody powstałe w czasie występu z użyciem ciupagi obciążają jej użytkownika.

   

 5. Czas występu powinien wynosić nie więcej niż 12 minut.
 6. Poszczególne prezentacje będzie oceniać Jury według kryteriów tańca solowego.
 7. Zespoły sklasyfikowane na trzech pierwszych miejscach otrzymają jako nagrody ciupagi góralskie:
 • I miejsce – Ciupaga Zbójnicka
 • II miejsce – Ciupaga Bacowska
 • III miejsce – Ciupaga Juhaska

Laureatom Konkursu przyznawane są także nagrody pieniężne.

IV INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZASAD I PRZEBIEGU KONKURSÓW ON-LINE

 1. Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych, Popis Par Tanecznych, Konkurs Tańca Zbójnickiego odbywał się będzie w formule ON-LINE.
 2. Uczestnicy aby wziąć udział w Konkursach zobowiązani są przesłać wideofoniczne nagranie prezentowanego widowiska/programu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania grupy/zespołu).
 3. Termin nadsyłania/dostarczenia kart zgłoszeń (grup kolędniczych, par tanecznych i grup tańca zbójnickiego) wraz materiałem filmowym upływa z dniem 27.01.2021 r.

   

 4. Nagranie materiału filmowego należy wykonać w układzie poziomym, urządzeniami nagrywającymi np. kamera lub telefon, ze stałego ujęcia, zamocowanymi do statywu lub w inny stabilny sposób.
 5. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry nagrywania obrazu i dźwięku – rozdzielczość minimalna HD 720p (1280×720) lub Full HD 1080p (1920×1080 – zalecane) bez przeplotu oraz przepływność dźwięku na poziomie 320 kbps (44,1 kHz, 16 bitów, stereo).
 6. Nagranie filmowe musi być aktualne, dokonane od momentu ogłoszenia Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych, Popisu Par Tanecznych, Konkursu Tańca Zbójnickiego, nie sklejane z fragmentów, ukazujące w pełni wszystkich wykonawców. Organizator dopuszcza możliwość nadesłania nagrania, które wcześniej brało udział w Konkursie on-line na niższym szczeblu, jeżeli taki miał miejsce.
 7. Film wraz z kartą zgłoszenia (skan – dwie strony) należy przesłać internetowo jako plik formatu MP4, AVI, XAVC lub AVCHD za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych (typu wetransfer.com, transferxl.com lub Dysk Google – drive.google.com) na adresy: referent@domludowy.pl, admin@domludowy.pl. Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych usług (https://wetransfer.com/legal/privacy, https://transferxl.com/pl/legal/privacy lub https://policies.google.com/privacy).
 8. Materiały na elektronicznym nośniku danych DVD, pendrive można także dostarczyć tradycyjną pocztą do siedziby organizatora na adres:

  Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
  ul.  Kościuszki 87, 34- 530 Bukowina Tatrzańska

 9. Bliższych informacji udziela:
  *sprawy organizacyjne – Bożena Ujwary, tel: 18/2077221 wew. 2, e-mail: referent@domludowy.pl
  *sprawy techniczne – Paweł Górnik, tel: 18/2077221 wew. 2, e-mail: admin@domludowy.pl
 10. Nadesłane przez uczestników Konkursów nagrania – do czasu rozpoczęcia Karnawału, będą widoczne jedynie dla organizatora.
 11. Dzień oraz blok publikacji nagrań konkursowych ustala organizator po otrzymaniu zgłoszeń grup kolędniczych, par tanecznych i grup tańca zbójnickiego. Harmonogram prezentacji filmów będzie dostępny na stronie wydarzenia.
 12. Nagrania zgodnie z opublikowanym harmonogramem, zostaną przedstawione powołanej Komisji Artystycznej, która dokona oceny prezentacji konkursowych i przyzna stosowne nagrody.
 13. Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych, Popisu Par Tanecznych, Konkursu Tańca Zbójnickiego opublikowane zostaną w dniu 14 lutego 2021 r. na kanałach informacyjnych BCK „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej: goralskikarnawał.pl,www.facebook.com/BCKDomLudowy.
 14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia goralskikarnawal.pl.

V UWAGI KOŃCOWE

 1. Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów poszczególnych konkursów uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych.
 2. Grupy kolędnicze, laureaci nagrody grand prix oraz I miejsc z ostatniego Góralskiego Karnawału, mogą wziąć udział w tegorocznym konkursie pod warunkiem, że prezentowany program będzie inny od tego, za który otrzymały ww. nagrody w poprzednim Karnawale.

   

 3. W konkursach grup kolędniczych i tańca zbójnickiego nagrody za poszczególne miejsca przysługują w równych częściach dla każdego członka grupy. W imieniu grupy całość nagrody może odebrać jedna upoważniona osoba, wskazana na karcie zgłoszenia.
 4. Z uwagi na panujący stan epidemii organizator wyśle dyplomy i nagrody rzeczowe – na adres oraz nagrody pieniężne – wyłącznie w formie bezgotówkowej na konto bankowe, osoby upoważnionej do reprezentowania grupy/zespołu, podane na karcie zgłoszenia.
 5. Organizator przewiduje, także odbiór dyplomów i nagród w siedzibie Centrum po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
 6. Uczestnicy prezentujący się w konkursach tańca, mogą skorzystać z konsultacji Jury po odczytaniu protokołu końcowego Góralskiego Karnawału. Chęć konsultacji należy zgłosić w biurze BCK „Dom Ludowy”.
 7. Zgłoszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych, Popisie Par Tanecznych, Konkursie Tańca Zbójnickiego, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub warunków realizacji Góralskiego Karnawału w przypadku wprowadzenia lub zmiany odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg 49. edycji Góralskiego Karnawału odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 9. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

UWAGA!

 • karta zgłoszenia musi zawierać pełne dane osoby upoważnionej do reprezentowania,
 • wyłącznie osoba wskazana w karcie zgłoszenia jest uprawniona do podpisywania dokumentów i odbioru nagród w imieniu grupy/zespołu.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas 49. Góralskiego Karnawału, w celu wykorzystania ich przez BCK „Dom Ludowy” oraz MCK SOKÓŁ  w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

2.Uczestnicy Góralskiego Karnawału, udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu.

3.Uczestnicy Góralskiego Karnawału wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w wydarzeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”, w tym na umieszczanie ich na stronie  internetowej BCK „Dom Ludowy oraz stronie wydarzenia.

4.Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez BCK „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej podmiotom współpracującym przy organizacji Karnawału, lista których znajduje się w biurze organizatora.

 

INFORMACJA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 87,
tel. 18 20 772 21

2.Inspektorem Ochrony Danych jest:
Andrzej Skupień, adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl,
tel. +48182000870 w. 68.

3.Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową Centrum.

4.Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.

6.Dane osobowe zebrane w ankiecie informacyjnej mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

7.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w/w celów. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości współpracy.

8.Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.