Regulamin

REGULAMIN
48. „Góralskiego Karnawału”
Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych
Popisu Par Tanecznych, Konkursu Tańca Zbójnickiego
Bukowina Tatrzańska 6-9.02.2020 r.

Założeniem programowym Góralskiego Karnawału jest:
• kultywowanie lokalnych tradycji w dziedzinie zwyczajów kolędniczych i tańców regionalnych istniejących na terenie Polski;
• utrzymanie kulturowych kontaktów pomiędzy autentycznymi środowiskami folklorystycznymi w kraju;
• przekazywanie piękna kolędniczych zwyczajów różnych regionów Polski jako ważnego elementu tradycji kultury ludowej.

I. KONKURS GRUP KOLĘDNICZYCH

1. W konkursie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z całej Polski, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.

2. Grupy kolędnicze z poszczególnych województw muszą być typowane przez wojewódzkie lub regionalne ośrodki kultury w liczbie wyznaczonej przez organizatora. Grupy kolędnicze
z województwa małopolskiego typowane są podczas przeglądów powiatowych lub rejonowych.
Komisje Artystyczne lokalnych przeglądów kolędniczych nie mogą kwalifikować grup spoza zasięgu terytorialnego, jakim objęty jest przegląd. Wyjątek stanowią grupy przyjęte z terenów, gdzie brak jest takich przeglądów. Grupy te mogą być kwalifikowane nadprogramowo i nie wliczane są do limitu grup kolędniczych przysługującemu danemu przeglądowi.
W przypadku jeżeli grupa nie może wziąć udziału na żadnym przeglądzie, zobowiązana jest przesłać celem kwalifikacji nagranie programu zgłoszonego do konkursu na wybranym nośniku (płyta DVD, pamięć przenośna lub podanie linku umożliwiającego obejrzenie całego widowiska za pośrednictwem Internetu) do dnia 10.01.2020 r. na adres Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej. Komisja powołana przez BCK dokona ich ostatecznej kwalifikacji.

3. Prezentowany przez grupy program powinien odzwierciedlać tradycje kolędowania swojego regionu. W formule spotkań nie mieszczą się tzw. jasełka będące inscenizacją wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania.

4. W konkursie powinny zaprezentować się grupy, które kultywują swoje lokalne i regionalne tradycje kolędnicze (tradycyjne grupy kolędnicze były nieliczne, więc ich liczebność nie powinna przekraczać 10 osób, z wyjątkiem Herodów – 12 osób oraz grup plenerowych, których liczebność nie powinna przekroczyć 20 osób). W skład grupy kolędniczej nie wlicza się towarzyszących muzyków.

5. Czas występu poszczególnych grup będzie rygorystycznie przestrzegany i nie może przekroczyć 10 minut. Wyjątek stanowią Herody i Szopka Lalkowa – do 20 minut.

6. Grupy winny występować we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach
i posiadać rekwizyty z odpowiednich materiałów. Jeżeli grupie towarzyszy kapela lub pojedynczy instrumentalista to powinna prezentować grę na tradycyjnych instrumentach
(z wyłączeniem akordeonu).

7. W grupach kolędniczych, zgodnie z tradycją, muszą występować wyłącznie mężczyźni, dotyczy to również towarzyszących muzyk, które nie muszą występować w tzw. „pełnym składzie”.

8. W konkursie biorą udział dorosłe grupy kolędnicze, od 18 lat.

9. Oceny prezentowanych przez grupy programów dokona jury – zgodnie z regulaminem. Jury może dokonać również wyboru najciekawszych postaci przeglądu oraz prezentowanych przez grupy najbardziej interesujących, autentycznych rekwizytów.

10. Główne nagrody dla laureatów:
• grand prix – Złoty Turoń (statuetka)
• I miejsce – Złota Rozeta Góralska
• II miejsce – Srebrna Rozeta Góralska
• III miejsce – Brązowa Rozeta Góralska
Laureatom Konkursu przyznawane są także nagrody pieniężne.

II. POPIS PAR TANECZNYCH

1. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział osoby powyżej 16 lat.

2. Tancerze biorący udział w popisie par tanecznych i w konkursie tańca zbójnickiego powinni wystąpić na tle własnych muzyk regionalnych. Zespoły towarzyszące mogą zaprezentować śpiew grupowy – jednak nie więcej niż po jednej zwrotce – na rozpoczęcie i zakończenie występu.

3. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział:
• członkowie zespołów regionalnych – po dwie pary z każdej kategorii wiekowej;
• pary indywidualne nie będące członkami zespołów, po uzgodnieniu
z organizatorem;

4. Czas występowania pary tanecznej nie powinien przekroczyć 6 minut.

5. Pary taneczne występują w jednej z trzech kategorii wiekowych:
I. 16 – 21 lat
II. 22 – 40 lat
III. powyżej 40 lat
Kategoria wiekowa pary jest zależna od wieku partnera.

6. W drugiej i trzeciej kategorii wiekowej od tancerzy oczekuje się wykonania co najmniej pięciu różnych kroków tanecznych.

7. Ocena jury nastąpi według następujących kryteriów:
• stopień wydobycia charakterystycznej obyczajowości tanecznej
• kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
• technika tańca
• strój regionalny
• ogólny wyraz artystyczny

8. Najlepsze pary taneczne otrzymają wyróżnienia i dyplomy. Wszystkie pary taneczne otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Przewiduje się również wyróżnienia i dyplomy dla najlepszych tancerek.

9. Nie dopuszcza się występów poza konkursem; tancerz i tancerka nie mogą wystąpić
w konkursie po raz drugi, w przeciwnym wypadku ich prezentacje nie będą sklasyfikowane.

III. KONKURS TAŃCA ZBÓJNICKIEGO

1. Konkurs ma na celu pokazanie jednego z najbardziej reprezentatywnych tańców regionów góralskich i różnic w jego interpretacji, wynikłych z tradycji poszczególnych regionów.

2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły w składzie nie większym niż 10 osób. Organizator zwraca uwagę na skład muzyki, w której tradycyjnie występowało 4 muzykantów.
Wiek uczestników – powyżej 16 lat.

3. Członkowie zespołów powinni występować w tradycyjnych strojach swojego regionu, a nie w tzw. kostiumach zbójnickich (czapki zbójnickie, kolorowe koszule, wysokie buty „oficerki” itp.)
4. Właściciel ciupagi odpowiada za jej stan techniczny. Ewentualne szkody powstałe w czasie występu z użyciem ciupagi obciążają jej użytkownika.

5. Czas występu powinien wynosić nie więcej niż 12 minut.

6. Poszczególne prezentacje będzie oceniać jury według kryteriów tańca solowego.

7. Zespoły sklasyfikowane na trzech pierwszych miejscach otrzymają jako nagrody ciupagi góralskie:
• I miejsce – Ciupaga Zbójnicka
• II miejsce – Ciupaga Bacowska
• III miejsce – Ciupaga Juhaska
Laureatom Konkursu przyznawane są także nagrody pieniężne.

IV. INFORMACJE OGÓLNE

1. Udział grup kolędniczych, par tanecznych i grup tańca zbójnickiego należy zgłaszać do 23.01.2020 r. na adres:
Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
ul. Kościuszki 87, 34- 530 Bukowina Tatrzańska
Bliższe informacje uzyskać można:
tel. 18 20 77 221 w. 2, e-mail: referent@domludowy.pl
www.domludowy.pl, www.goralskikarnawal.pl
UWAGA:
*dzień występu oraz blok przesłuchań (przedpołudniowy i popołudniowy) ustala organizator po otrzymaniu karty zgłoszenia wraz z załącznikami.

2. Uczestnikom przeglądu ujętym w karcie zgłoszenia i występującym na scenie organizatorzy zapewniają jeden posiłek w dniu występu.

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i nie zapewniają noclegów uczestnikom Góralskiego Karnawału.

4. Uczestnicy zgłaszający się na konkurs winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu.

5. Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów poszczególnych konkursów uzależniona będzie od środków pozyskanych od sponsorów.

6. Grupy kolędnicze, laureaci grand prix oraz I miejsc z ostatniego Góralskiego Karnawału, mogą wziąć udział w tegorocznym konkursie pod warunkiem, że prezentowany program będzie inny od tego, za który otrzymały I nagrodę w poprzednim Karnawale.

7. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników Góralskiego Karnawału, laureaci Konkursu proszeni są o odbiór nagród w strojach regionalnych.

8. W konkursach grup kolędniczych i tańca zbójnickiego nagrody za poszczególne miejsca przysługują w równych częściach dla każdego członka grupy. W imieniu grupy całość nagrody może odebrać jedna upoważniona osoba, wskazana na karcie zgłoszenia.

9. Organizator nie wysyła dyplomów oraz nagród rzeczowych. Nagrody nieodebrane do dnia 30.04.2020 r. przechodzą na własność Organizatora.

10. Uczestnicy prezentujący się w konkursach tańca, mogą skorzystać z konsultacji Jury po odczytaniu protokołu końcowego Góralskiego Karnawału. Chęć spotkania należy zgłosić w biurze BCK „Dom Ludowy”.

11. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

1.  Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Góralskiego Karnawału, w celu wykorzystania ich przez BCK „Dom Ludowy” oraz MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2. Uczestnicy Góralskiego Karnawału, udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych
w związku z udziałem w wydarzeniu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
w Góralskim Karnawale dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”, w tym na umieszczanie ich na stronie internetowej BCK „Dom Ludowy oraz stronie wydarzenia.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez BCK „Dom Ludowy”
w Bukowinie Tatrzańskiej podmiotom współpracującym przy organizacji Karnawału, lista których znajduje się w biurze organizatora.

INFORMACYJA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 87, tel. 18 20 772 21
2. Inspektorem Ochrony Danych jest:
Andrzej Skupień, adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl, tel. +48182000870 w. 68.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową Centrum.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w/w celów. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości współpracy.
7.Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.