Regulamin – informacje ogólne

Założeniem programowym „Góralskiego Karnawału” jest:

I. kultywowanie lokalnej tradycji w dziedzinie zwyczajów karnawałowych, kolędniczych, tańców regionalnych i innych form karnawałowej obyczajowości istniejących na terenie Polski;
II. utrzymanie kulturowych kontaktów pomiędzy autentycznymi środowiskami folklorystycznymi w kraju;
III. przekazywanie piękna karnawałowych obyczajów różnych regionów Polski jako ważnego elementu tradycji kultury ludowej.

1. Komisja oceniająca może przyznać nagrodę Grand Prix „Złotego Turonia” za wybitną prezentację dla grupy kolędniczej, w postaci statuetki wraz z nagrodą pieniężną.

2. Udział grup kolędniczych, par tanecznych i grup tańca zbójnickiego należy zgłaszać do 27.01.2017 r. na adres:

Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
ul. Kościuszki 87
34- 530 Bukowina Tatrzańska

Bliższe informacje uzyskać można:
tel./ fax: 18 20 77 221
e-mail: biuro@domludowy.pl
www.domludowy.pl

3. Koszty podróży uczestnikom „Góralskiego Karnawału” pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie.

4. Uczestnikom przeglądu ujętym w karcie zgłoszenia i występującym na scenie organizatorzy zapewniają jeden posiłek w dniu występu.

5. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

6. Uczestnicy zgłaszający się na konkurs winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu.

7. Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów poszczególnych konkursów uzależniona będzie od środków pozyskanych od sponsorów.

8. Grupy kolędnicze, laureaci I miejsc z ostatniego „Góralskiego Karnawału”, mogą wziąć udział w tegorocznym konkursie pod warunkiem, że prezentowany program będzie inny od tego, za który otrzymały I nagrodę w poprzednim Karnawale.

9. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników „Góralskiego Karnawału”, laureaci Konkursu proszeni są o odbiór nagród w strojach regionalnych.

10. Organizator nie wysyła dyplomów oraz nagród rzeczowych. Nagrody nieodebrane do dnia 29.04.2017 r. przechodzą na własność Organizatora

Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas „Góralskiego Karnawału”, w celu wykorzystania ich przez BCK „Dom Ludowy” w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

2. Uczestnicy „Góralskiego Karnawału”, udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku
z udziałem w imprezie.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BCK „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby organizacji „Góralskiego Karnawału” oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz, że mają prawo zarówno do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania, a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.